Publications

2024

 1. Duolando: Follower gpt with off-policy reinforcement learning for dance accompaniment
  Li Siyao, Tianpei Gu, Zhitao Yang, Zhengyu Lin, Ziwei Liu, Henghui Ding, Lei Yang, and Chen Change Loy
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2024

2023

 1. Bailando++: 3D Dance GPT With Choreographic Memory
  Li Siyao, Weijiang Yu, Tianpei Gu, Chunze Lin, Quan Wang, Chen Qian, Chen Change Loy, and Ziwei Liu
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2023
 2. Deep Geometrized Cartoon Line Inbetweening
  Li Siyao, Tianpei Gu, Weiye Xiao, Henghui Ding, Ziwei Liu, and Chen Change Loy
  IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2023

2022

 1. Stochastic Trajectory Prediction via Motion Indeterminacy Diffusion
  Tianpei Gu*, Guangyi Chen*, Junlong Li, Chunze Lin, Yongming Rao, Jie Zhou, and Jiwen Lu
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022
 2. Bailando: 3d Dance Generation by Actor-Critic GPT with Choreographic Memory
  Li Siyao, Weijiang Yu, Tianpei Gu, Chunze Lin, Quan Wang, Chen Qian, Chen Change Loy, and Ziwei Liu
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral) , 2022

2021

 1. Person Re-Identification via Attention Pyramid
  Guangyi Chen, Tianpei Gu, Jiwen Lu, Jin-An Bao, and Jie Zhou
  IEEE Transactions on Image Processing (T-IP) , 2021